Privacy statement

SDSI B.V. respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, makers, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij producties en diensten die SDSI B.V. levert. SDSI B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken.

SDSI B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als SDSI B.V. bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt SDSI B.V. van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

SDSI B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

SDSI B.V. heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld.

Cookies
Voor de juiste werking van de website www.sdsi.nl maakt SDSI B.V. gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar je computer worden gestuurd.

“Follow the process and stay flexible enough to adapt it to custom yacht building issues.”

Tomas Dunnebier - Director

Meet our team